Ny princip för kolvtätning

Ytjämnhet-Ytmetoder

Metseals kolvtätningar är mycket toleranta mot dåliga ytor samt ytor med lokala grova ytfel, typ repor eller kratrar, bildade till exempel av slagginneslutningar i materialet. Metsealtätningen kan klara mycket höga Ra-värden. Tidigare har satts en gräns vid Ra=4 μm. Det torde dock vara meningslöst att ange en sådan gräns, dels därför att de metoder som kan komma ifråga utan svårigheter och merkostnader, kan ge klart finare ytor och dels att den ytfinhet som kan accepteras, avgörs av om ytan kan slitas in och därefter användas under lång tid utan skadlig generering av slitpartiklar. Hänsyn måste även tas till hur ytan kan fungera utan att slitas av eller slita på kolvens styrning. I och med att Metseals kolvtätningar kan deformera och slita in en grov yta som minskar kolvstyrningens slitage, kan en rad rationella och kostnadsbesparande ytor användas. Fina skalsvarvade och rullpolerade eller henade ytor, är självklart acceptabla även om de är bättre än vad som krävs. Klart är att även sådana ytor kan ha mindre lokala ytfel i form av repor och kratrar, vilka utan problem kan accepteras. Svarvade och finborrade ytor kan även de accepteras och kan, med dagens specialanpassade och allmänt tillgängliga hårdmetallskär för fina ytor, ges en ytfinhet som kan ligga kring och under Ra=1 μm. Självfallet kan även här smärre repor och kratrar accepteras. Dragna ytor med oxidskikt ifrån värmebehandling kan även de accepteras. Det finns självfallet en gräns för vilka dragrepor som kan accepteras. Många gånger ser det dock värre ut än vad det är. Metseal deformerar relativt snabbt ned uppstickande material. Ytan nere i repor kan inte skada tätningsytan som fallet är för mjuka tätningar av polymera material. För alla nämnda ytor och andra möjliga liknande ytor, gäller att ett relativt grovt ytmönster mellan platåerna inte är en självklar nackdel. Fullständig kunskap om detta saknas men det förefaller som om en helt slät yta i vart fall inte skulle vara bättre än en yta med dalar kring platåerna. Att sätta ett ytkrav för Metseal är inte helt lätt. Ledande tillverkare av tätningar med mjuka polymera material, ger för sina tätningar följande ungefärliga rekommendationer:

Rmax = 0,63 till 2,5 μm
Rz = 0,4 till 2,5 μm
Ra = 0,05 till 0,4 μm
MR = 50 till 95 %

Man kan se att tillåtna Ra-värden ligger något högre, när kravet på MR ligger i området 80 till 95 %. Kraven är, trots smärre olikheter, i grunden likartade för mjuka tätningar. Speciellt det högsta Rz värdet 2,5 tycks vara gemensamt värde. Endast ytor utan repor och kratrar kan således accepteras.

För Metseal kan följande rekommendation ges:
Rmax = Rz<10 μm
            Ra<2μm
            MR >30 % 

Rekommendationen är satt för att samtidigt ge låg generering av slitpartiklar samt lågt försumbart slitage på cylinderyta, kolvstyrning och tätning. Speciellt kravet på MR är svårt att sätta med de konventionella metoderna att beskriva en ytas egenskaper. För Metseals kolvtätningar, gående mot mjuka plastiskt formbara stålytor, är ett bättre krav att ytan skall ha en sådan ytprofil att den efter inslitning får platåytor som utgör lägst 30 till 40 % av totala ytan.

Webbplats från Trinax AB