Ny princip för kolvtätning

Montering

Tätningsspåret för Metseals kolvtätningar svarvas i en odelad kolv. Tätningen krängs in i sitt tätningsspår på ett sätt som liknar hur däck monteras på fälgar. För att underlätta och göra denna krängning över kolvens ytterdiameter möjlig, utformas kolven på ett speciellt sätt. Vid sidan av tätningsspåret ligger först en cylindrisk yta med bredden 1mm. Därefter följer en radie på 2 mm vilken övergår i en konisk yta med lutningen 45°. Första steget i monteringen är att olja eller fetta in O-ringen och montera denna i tätningsspåret. O-ringarna, enligt Amerikansk standard, har då valts med en liten förspänning mot spårbotten. Andra steget är att snedställa tätningsringen mot kolvspåret och föra in tätningen i spåret mot O-ringen på ena sidan av kolven. Tätningen vilar nu även mot andra delar av kolvens omkrets. Först mot den cylindriska ytan med bredden 1 mm, sedan mot radien 2 mm och sedan på större delar av omkretsen mot den koniska ytan med 45° lutning. Se figur nr 4. Tredje steget är att trycka mot tätningens sidoplan med ett verktyg med start växelvis på båda sidorna om den del av tätningen som redan ligger i spåret mot O-ringen och sedan växelvis vidare så att mer och mer av tätningen spännes mot den koniska ytan och komprimerar O-ringen så att tätningen successivt glider över radien och planet och ned i spåret och mot O-ringen. Då tätningen trycks i sidled och spännes i omkretsled, böjs den även något i sidled. Innan sista biten av tätningen glider ned i spåret, kan en del av O-ringen sticka upp. Innan tätningen får glida över, måste O-ringen föras ned i spåret så att den inte kommer i kläm mellan spårets och tätningens sidoplan. Se figur nr. 4, som visar hur man för hand, med ett enkelt handverktyg av exempelvis plast eller aluminium, monterar tätningen. OBS! undvik hårda verktyg av typ skruvmejslar etc vilka kan skada ytan på tätningens sidoplan. Montering för hand, kan efter träning utföras problemfritt och lämpar sig för enstaka monteringar. Vid serietillverkning kan en, mellan olika diametrar omställbar monteringsutrustning, utnyttjas. Man använder nu en lagrad rulle som rullar mot tätningens sidoplan. Kolven placeras i ett centrum där även en vridbar och radiellt lagrad och axiellt förskjutbar axel har sitt centrum. Rullen sitter ställbart anordnad på axeln så att rullens avstånd till vridningscentrum enkelt kan ändras och anpassas till kolvens och tätningens diametrar. Man monterar tätningen i spåret vid ena sidan och rullar sedan under axiellt tryck växelvis fram och tillbaka från sida till sida till dess tätningen helt glider över kanten och ned i spåret.

Genom att kolven ligger i ett rör som axiellt kan glida undan i slutfasen av monteringen, kan man förhindra att O-ringen sticker upp ur spåret och kläms mellan kolvspår och tätning. Se bild på nästa sida, som visar denna utrustnings funktionsprincip. För att underlätta monteringen kan spårets bredd göras lika stort eller större än tvärsnittets diagonalmått. Tätningen kan då ej klämmas fast i spåret. I praktiken har det dock visat sig att det går alldeles utmärkt att montera tätningarna i ett spår som endast är 0,03 mm bredare än maximal tätningsbredd. Spårbredden för diametrar 40 till 95 mm, kan då göras 3,03+0,05/0 mm. För diametrar 100 mm och större kan spårbredden göras 4,42 +0,05/0 mm. Båda bredderna har visat sig fungera väl. I första hand rekommenderas det smalare spåret. Om tätningen skall demonteras, trycks stålringen upp i en riktning så att en spalt mellan tätning kolv bildas på motsatt sida. Genom spalten mellan kolven och tätningens innerdiameter, kan man då med ett verktyg, exempelvis en liten skruvmejsel, ta ut O-ringen bit för bit, samtidigt som den kapas. När O- ringen är avlägsnad är det enkelt att demontera Metsealtätningen.

Figur 4
fig-4

 ff

Webbplats från Trinax AB