Ny princip för kolvtätning

Friktion allmänt

För att alla typer av Metseals kolvtätningar sker en inslitning mellan ytmaterial som är att betrakta som hårda och styva , vilket principiellt är av avgörande betydelse för friktion och förslitning. Till skillnad ifrån mjuka eller halvhårda konventionella tätningar av polymera material, kan Metseals metalltätning varken fjädra ned i motgående cylinderytas dalar eller kemiskt bindas till cylinderytan. Inslitningen sker för Metsealtätningarna till en plan yta, bildad av platåer med mycket god ytjämnhet i en ursprungsyta som kan vara både förhållandevis grov eller förhållandevis mindre grov. Då platåerna bildats kan ytorna inte tränga ned i varandra och få sidokontakt utan man får enbart kontakt platå mot platå. När detta inträffar sänks friktionen vanligtvis till cirka hälften. Ytorna på platåerna ser då vanligtvis ut som spegelytor. Metseal har idag inte all vetenskaplig kunskap för att förklara alla friktionsfenomen, men vi arbetar efter följande hypotes som förklarar våra provresultat. Tätningarnas kontaktytor tillverkas med bästa möjliga ytfinhet (Ra) och materialandel (Mr). Målet ät att kontaktytorna skall vara så nära en insliten tätning som möjligt när tätningen levereras. Tätningen får då mycket snabbt platåutseende och ytprofil (Ra och Rz) som kan vara radikalt mycket bättre än cylinderytan. Mycket tidigt får man då endast ytkontakt platå mot platå. När ytorna glider emot varandra uppstår friktion och värme. Det tryckmedium som då finns huvudsakligen i motgående ytas dalar, värms upp mycket snabbt, varpå ett tryck i mediet uppstår. Detta till följd av att mediet till stor del är instängt i ytprofilen. Man får då filmbildning eller avlastning av kontakttryck och friktion. Den eventuella filmbildningen skiljer sig ifrån den hydrodynamiska filmbildning som alltid uppstår i mjuka tätningar av polymera material och som även i viss utsträckning kan uppstå i Metseals tätningstyper.

Webbplats från Trinax AB